Kinderen in armoede ZIEN!

Nieuws van Kinderen in Armoede Zien

EXPERTMEETING 12 NOVEMBER 2019! VOLG DE INFORMATIE OP LINKED IN. U ONTVANGT EEN UITNODIGING. VOOR MEER INFORMATIE,  MAIL: ARMOEDEZIEN@PREVENTIEFOPMAAT.NL


Onderzoek jeugdeducatiefonds


https://www.jeugdeducatiefonds.nl/actueel

7 mei is een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat kinderen uit arme wijken met veel problemen kampen en achter zijn met taal en leren, concentratieproblemen hebben. De ouders kunnen deze kinderen vaak niet helpen. Dit onderzoek "Ongelijkheid in het basisonderwijs" is o.a. gefinancierd door Kinderpostzegels. 

Vanuit Preventief op Maat, ook mede gefinancierd door Kinderpostzegels, gaan we, Jeanne van Berkel en Marjanne van Esveld, in gesprek met scholen en kinderopvangorganisaties hóe dit opgroeien in armoede of verborgen armoede enorme invloed heeft op het perspectief en ontwikkeling van kinderen. De stress, die armoede in de gezinnen meebrengt, heeft gevolgen voor de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen, maar heeft ook invloed op de hersenontwikkeling en de leerprestaties. Het vraagt veel inzicht en energie om uit de cirkel van opeenstapelende problematiek te treden. Scholen en organisaties, die met jonge kinderen werken, kunnen hun steentje bijdragen door handvatten te ontwikkelen en in te spelen op deze vraagstukken.

Over Kinderen in Armoede Zien


Inleiding

1 op de 7 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Bij ruim een derde hiervan is dit meerdere jaren (minimaal 4) aan de orde.

Opgroeien in armoede of verborgen armoede heeft enorme invloed op het perspectief en ontwikkeling van kinderen. De stress, die armoede in de gezinnen meebrengt, heeft gevolgen voor de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen, maar heeft ook invloed op de hersenontwikkeling en de leerprestaties. Het vraagt veel draagkracht om uit de cirkel van opeenstapelende problematiek te treden.

Doel

Kinderen hebben recht op een veilig leerklimaat, met voldoende ondersteuning en goede ontwikkelkansen waarbij geen sprake is van uitsluiting door de sociaaleconomische achtergrond van het gezin. Kinderen in armoede ZIEN!” wil organisaties voor jeugd handvatten aanreiken om mét en vóor de kinderen beter in te spelen op deze vraagstukken.

Kinderen in Armoede Zien wordt mogelijk gemaakt door de vrijwillige ureninzet van medewerkers van Preventief op Maat en aanvullende financiering door Stichting Kinderpostzegels Nederland

 Wat bieden wij?

In 10 scholen (organisaties) gaan we het onderwerp “kinderen in armoede ZIEN!” agenderen. Wij leggen het vraagstuk op tafel, gaan in gesprek over de impact op kinderen en zoeken samen met de school naar een passend vorm om het team te informeren en te ondersteunen in informatie en aanpak. Meestal leidt dit tot een of enkele themabijeenkomsten voor het team bv. op een studiedag.

De thema’s zijn onder andere

·       Signaleren van armoede in de klas

·       De impact van armoede op het leven en het functioneren van de ouders en kinderen

·       Samenwerken met de ketenpartners bijvoorbeeld Stichting leergeld, CJG, gemeente

·       De samenhang van armoede en huiselijk geweld

De diverse onderdelen kunnen ook worden samengevoegd tot een workshop of trainingsmodule.

Tastbaar resultaat zal eind 2019 bestaan uit een toolkit met voorbeelden voor agendering, implementatie en borging van het onderwerp, tevens ook werkvormen voor deskundigheidsbevordering. Via een “train de trainer” zullen wij onze ervaringen delen en de materialen breder beschikbaar stellen.

Contact

Marjanne van Esveld en Jeanne van Berkel             armoedezien@preventiefopmaat.nl. 

 

rland wordt dit project uitgevoerd door:

Marjanne van Esveld              

Jeanne van Berkel                  

 Algemeen emailadres: armoedezien@preventiefopmaat.nl