Welkom op onze vernieuwde website

Stichting Preventief Op Maat maakt zich sinds de oprichting in 2012 sterk voor programma’s op het gebied van preventieve opvoedondersteuning. Het ‘in de lucht gaan’ van onze nieuwe website, is een mooie gelegenheid om onze activiteiten te beschrijven én om lezers uit te nodigen tot samenwerking.

Onze missie

Effectieve vormen van preventie in de opvoedondersteuning zien wij als een belangrijk onderdeel van een positief jeugdbeleid van gemeenten. Goed onderbouwde preventieveprogramma’s zijn daarvoor onmisbaar. In het verleden zijn diverse programma’s ontwikkeld die zich in de praktijk hebben bewezen en waarin veel (gemeenschaps-)geld is geïnvesteerd. Preventief op Maat (opgericht in 2012) maakt zich er sterk voor dat deze programma’s blijven bestaan en worden doorontwikkeld.

De problemen in de jeugdhulp zijn schrijnend, urgent en vragen om structurele en creatieve oplossingen. Vroegtijdige signalering en een laagdrempelig, actief en preventief aanbod op vragen en zorgen van ouders zijn noodzakelijk om problemen te voorkomen en/of de gevolgen te beperken. 

Preventief op Maat vindt het belangrijk  om de deskundigheid van beroepskrachten die opvoedondersteuning aanbieden te vergroten. In de praktijk ontbreekt het soms aan voldoende kennis en/of aan ondersteuning in de vorm van (bij)scholing en intervisie.

Hieronder in vogelvlucht een overzicht van onze activiteiten.

Nieuwe impuls voor Spel aan huis 

Spel aan Huis is een stimuleringsprogramma voor ouders van jonge kinderen dat zichzelf in de praktijk al ruimschoots bewezen had, maar een stevige basis en landelijk gezicht ontbeerde. Met de oprichting van een Landelijk Coördinatiepunt, het opnieuw beschrijven van de methodiek en de opname daarvan in de Databank Effectieve Jeugdinterventies heeft het programma een nieuwe impuls gekregen. Er komen weer nieuwe Spel aan Huis locaties bij, de lokale uitvoerders zijn een samenwerkingsverband aangegaan en landelijk wordt ondersteuning, uitwisseling en deskundigheidsbevordering georganiseerd voor startende en lopende programma’s.

Oudercursussen vernieuwd en geactualiseerd 

Preventief op Maat heeft ervoor gezorgd dat een drietal, samen met de praktijk ontwikkelde, preventieve oudercursussen vernieuwd konden worden. De cursussen zijn destijds met landelijke financiering ontwikkeld en geïmplementeerd, onder leiding van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Het NJI heeft in 2017 het eigendomsrecht van deze oudercursussen overgedragen aan Preventief op Maat.

Inmiddels heeft dit geleid tot een vernieuwing van de cursus Peuter in Zicht (samen met Stichting Lezen) en de cursus Omgaan met Pubers (in opdracht van de Gemeente Rotterdam). Op dit moment wordt gewerkt aan de vernieuwing van de cursus Opvoeden & Zo (samen met Stichting AanZet in Vlaardingen).

Preventief op Maat verzorgt ook trainingen voor (aankomende en ervaren) cursusleiders.

Alle cursusmaterialen hebben ook wat vormgeving betreft een facelift gekregen en zijn te bestellen bij Buro Extern in Alkmaar. 

Onderdak voor zwervende programma’s 

Preventief op Maat biedt ook (tijdelijk) onderdak aan enkele projecten die worden uitgevoerd door zelfstandig opererende professionals op het terrein van opvoedingsondersteuning. Een voorbeeld hiervan is het programma Kinderen in Armoede Zien dat zich richt op professionals in de wijk, kinderopvang en leerkrachten op basisscholen en gefinancierd wordt door Stichting Kinderpostzegels.

Training werken met oudergroepen 

Preventief op Maat werkt aan een plan om deskundigheidsbevordering voor beroepskrachten op het gebied van groepsgerichte opvoedingsondersteuning vorm te geven, in nauwe samenwerking met een aantal partners in de praktijk.

Meer weten of samenwerken?

Graag werken we samen om ouders te voorzien van effectieve opvoedondersteuning. Neem een kijkje op onze geheel vernieuwde website: www.preventiefopmaat.nl of neem contact op via: info@preventiefopmaat.nl