Missie

Stichting Preventief op Maat (POM) is opgericht in 2013. De missie van de Stichting is om preventieve programma’s op het terrein van opvoedondersteuning te behouden en waar mogelijk door te ontwikkelen. Het gaat om programma’s die een goede theoretische basis hebben, zich in de praktijk ruimschoots hebben bewezen en die gewaardeerd worden door professionals en ouders.

Hoe werkt Preventief op Maat

Preventief op Maat is een kleine stichting zonder commercieel oogmerk. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die ruime ervaring hebben in de (preventieve) opvoedondersteuning en jeugdzorg.

Het bestuur komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar en bespreekt de vragen en activiteiten die de Stichting uitvoert. Het Bestuur zet zich belangeloos in voor de realisatie van een aantal activiteiten (zie boven).  

Bestuursleden dragen inhoudelijk bij aan vernieuwing en doorontwikkeling van programma’s.  

Financiering

Preventief op Maat heeft geen eigen vermogen. Activiteiten worden gefinancierd door bijdragen van deelnemers of door de inzet van een derde partij. De bescheiden baten worden voor een groot deel ingezet voor het “onderhoud” van de activiteiten. 

Activiteiten

Opvoedondersteuning

Spel aan Huis

In 2014 is, dankzij een subsidie van Stichting Kinderpostzegels een landelijk Steunpunt voor het programma Spel aan Huis (link)opgezet. Preventief op Maat zorgt voor landelijke ondersteuning van de lokale programma’s en neemt waar nodig initiatieven voor nieuwe impulsen rondom dit programma. In 2017 is het programma door de inzet van Preventief op Maat opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van het NJI.(link)

Vernieuwing oudercursussen

In 2015 is een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan preventieve oudercursussen (link, uploaden document)

Dit heeft opgeleverd dat in 2017 de oudercursus Peuter in Zicht in samenwerkingmet Stichting Lezen (link) is vernieuwd. In 2019 is in opdracht van de Gemeente Rotterdam de oudercursus Omgaan met Pubers (link)vernieuwd. In 2021 zal de vernieuwde oudercursus Opvoeden en zo in samenwerking met Stichting AanZet worden opgeleverd.

Ondersteuning van programma’s 

In 2018 is onder de vleugels van Preventief op Maat en met subsidie van Stichting Kinderpostzegels het programma Kinderen in Armoede Zien (link) gestart).

Wat biedt Preventief op Maat (POM) ?• POM biedt organisatorisch onderdak aan initiatieven op het terrein van opvoedondersteuning, bijvoorbeeld door als rechtspersoon op te treden voor het aanvragen van subsidies. Voorwaarden zijn dat dergelijke aanvragen passen binnen de doelstelling en dat er geen financiële risico’s aan verbonden zijn. • POM werkt als netwerkorganisatie voor beroepskrachten en programmaleiders die in het kader van de doelstelling van de stichting als zelfstandige werkzaam zijn;• POM wil kwaliteitsbewaking van programma’s en methodieken stimuleren en staat open om initiatieven op dit terrein te ondersteunen en waar mogelijk uit te voeren;• POM kan professionals en organisaties ondersteunen bij de keuze en het uitvoeren van kwalitatief goede opvoedingsprogramma’s (in de praktijk getest en effectief bevonden) en methodes. • POM onderhoudt contacten met partners die werkzaam zijn op het terrein van opvoedondersteuning.

Privacy

Preventief op Maat gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en heeft een privacybeleid in overeenstemming met de AVG.

Persoonsgegevens worden nooit door ons gedeeld met derden, tenzij daar toestemming voor is verleend.

De gegevens die op deze site staan, hebben dan ook de instemming van de betrokkenen.