Het bestuur van Preventief op Maat bestaat uit vrijwilligers die ruime ervaring hebben in de (preventieve) opvoedondersteuning en jeugdzorg. Zij stellen zich hieronder aan je voor.

Machteld Dutman | voorzitter 

Door een vroegere aanpak en ondersteuning van ouders, kan leed voorkomen worden.

Waar mijn passie voor preventie vandaan komt? Uit de jaren die ik in de jeugdzorg/ kinderpsychiatrie heb gewerkt. Heel veel problemen die je daar ziet zijn niet te voorkomen, maar door een vroegere aanpak en ouders te ondersteunen, kan er leed voorkomen worden. Ik maakte de overstap naar preventie en werkte vervolgens ruim 30 jaar bij JSO, stichting voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding in Zuid-Holland, als directeur/bestuurder. Het leverde mij, naast heel veel werkplezier in een boeiende en bloeiende organisatie, ook De Gouden Lis van de provincie Zuid-Holland op. Voor de ontwikkeling van preventie werkzaamheden ter voorkomen van jeugdzorg. Enkele voorbeelden: Spel aan Huis, trainingen preventie van kindermishandeling, scholing van beroepskrachten in het omgaan met ouders, Basiszorg kwetsbare kinderen, enz. Dankzij de vele goede JSO-medewerkers zijn er in Zuid-Holland veel preventieve activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. En de goede moeten we behouden! Daar willen we bij Preventief op Maat aan werken.

Daarnaast heb ik altijd bestuursfuncties gehad: voorzitter van het openbaar onderwijs, de bibliotheek, lesgeven aan allochtone vrouwen, 8 jaar in de gemeenteraad. En nu voorzitter van de Adviesraad gemeente Zuidplas. Bij het opspelden van de Ridder Orde werd op alle activiteiten teruggekeken. En dan zie je wat je mee gevormd heeft. 

En nu voorzitter van Preventief op Maat. Omdat ik het onderwerp preventie belangrijk blijf vinden en graag naar kansen zoek. Er is nog veel te doen voor ouders en kinderen en aan deskundigheid van beroepskrachten die met hen werken.   

Carolien Gelauff – Hanzon | penningmeester

Ik vind het goede aan Preventief op Maat dat wij initiatieven nemen om de opvoedprogramma’s te actualiseren en voor de praktijk beschikbaar te houden. 

Sinds 2016 werk ik als programmamanager bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Daarvoor was ik 16 jaar werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut. In die tijd heb ik gemerkt hoe lastig het is om goed ontwikkelde opvoedingsondersteuningsprogramma’s voor de praktijk beschikbaar te houden en ze steeds te vernieuwen. 

Nu ben ik al enige jaren lid van het bestuur van Stichting Preventief op Maat, de laatste jaren als penningmeester. Ik vind het goede aan Preventief op Maat dat wij initiatieven nemen om de opvoedprogramma’s te actualiseren en voor de praktijk beschikbaar te houden. 

Ik ben ooit gestart als onderzoeker op  het gebied van onderwijskansen voor kinderen van migrantenouders. Later bij het NJi was ik betrokken bij het borgen van de Stap-programma’s, Kaleidoscoop en opvoedprogramma’s. Bij het Nederlands Jeugdinstituut heb ik me beziggehouden met kwaliteit van opgroeien en opvoeden in peuterspeelzalen, kinderopvang, jeugdwerk, onderwijs en welzijnswerk. Preventie is daarvan een heel belangrijk onderdeel.

In deze tijd van grote organisatorische veranderingen in het sociale domein is het hard nodig om preventie op de kaart te blijven zetten bij gemeenten, instellingen en professionals. Ik help daar graag aan mee.

Hanneke Ritmeester | secretaris

Ik maak mij sterk voor een beleid dat zich erop richt om ouders te ondersteunen bij de opvoeding, zodat ze zelf sterker worden en hun kinderen daarvan kunnen profiteren

Meer dan 35 jaar ben ik werkzaam geweest op het terrein van welzijn, opvoedondersteuningen preventieve jeugdzorg. Begonnen in een paar van de grootste achterstandswijken in Amsterdam, waar ik, keurige doktersdochter een ware vuurdoop heb gehad. Van diezelfde dokter heb ik mijn bevlogenheid voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen meegekregen. En de behoefte om situaties die daarom vragen trachten te beïnvloeden. 

Toen ik eenmaal in aanraking kwam met de professionele kant van preventieve opvoedondersteuning en ontwikkelingsstimulering heb ik daar al mijn aandacht aan gegeven. Ik ben in vogelvlucht werkzaam geweest als regioconsulent voor Stichting Spel & Opvoedingsvoorlichting in Noord-Holland, coördinator pedagogische preventie en beleidsmedewerker lokaal jeugdbeleid voor Bureau Jeugdzorg tot projectleider implementatie Triple P in Noord-Holland-Noord..

Door de jaren heen heb ik mij steeds sterk gemaakt voor een beleid dat zich erop richt om ouders te ondersteunen bij de opvoeding, zodat ze zelf sterker worden en dat hun kinderen daarvan kunnen profiteren.  Dat we nu in een tijd leven waarbij je – eigenlijk noodgedwongen- op zoek gaat naar wat mensen zelf kunnen en hoe je daar het meeste mee kunt bereiken vind ik een hele goede ontwikkeling. Mits het maar leidt tot een positieve ondersteuning die kinderen helpt veilig en in een prettige sfeer op te groeien. Dus waar gezinnen in kunnen gedijen…Ik vind het leuk om na te denken over de voorwaarden, en daarbij de praktijk goed in het oog te houden. Preventief op Maat is opgericht om kwaliteit in de opvoedondersteuning te kunnen waarborgen en behouden en daar kan ik me volledig in vinden.

Neel de Bruyn | bestuurslid

Beroepskrachten moeten, samen met ouders, steun realiseren waarmee gezinnen hun eigen kracht kunnen inzetten.

Inmiddels ben ik ruim 25 jaar werkzaam binnen preventie en opvoedingsondersteuning. Bij het Nederlands Jeugdinstituut heb ik onder andere gewerkt aan Peuter in Zicht! en Triple P. Ook ben ik lang actief geweest voor Home-Start Nederland. Momenteel ben ik in dienst bij CJG Rijnmond. 

Ik vind dat beroepskrachten, samen met ouders, steun moeten realiseren waarmee gezinnen hun eigen kracht kunnen inzetten. Oudercursussen en laagdrempelige/informele vormen van steun zijn hiervoor effectief. 

In de doelstellingen van Preventief op Maat herken ik mijn visie. En ook in de werkwijze: zoveel mogelijk samenwerken, goed nadenken en overleggen, en dan: aan de slag!

Lucy Jacobs | bestuurslid

Ik ben overtuigd van de kracht van preventieve opvoedondersteuning. 

Mijn naam is Lucy Jacobs. Ik heb mij gedurende mijn loopbaan op diverse manieren beziggehouden met preventieve opvoedondersteuning o.a. voor de landelijke opvoedtelefoon, Triple P Positief Opvoeden en Home-start vanuit verschillende rollen. 

Ik ben nog steeds overtuigd van de kracht van preventieve opvoedondersteuning. Het behoud van (de kwaliteit) projecten op het gebied van preventieve opvoedondersteuning ligt mij dan ook na aan het hart. Ik zie het als een uitdaging en draag met plezier bij aan het behoud en verbeteren van de kwaliteit van preventieve opvoedondersteuning door mijn bestuurswerkzaamheden bij het POM. 

Hilde Marx | bestuurslid

ik weet uit ervaring dat antwoord geven op vragen van ouders helpt om stress te verlagen en problemen te voorkomen.

Afstuderen deed ik in 1981 bij een van eerste lichtingen van de specialisatie opvoedingsvoorlichting en -begeleiding van de faculteit pedagogiek van de Universiteit van Amsterdam. Een studie die gericht is op preventie en de normale ontwikkeling van kinderen. Deze kant van de pedagogiek heeft mij altijd meer aangesproken dan de orthopedagogiek. Direct na de studie ben ik samen met een collega pedagoge begonnen met de Opvoedtelefoon, een laagdrempelige vraagbaak voor ouders.

In mijn eerste baan bij de afdeling preventie van een Riagg ontwikkelde en gaf ik vele oudercursussen o.a. aan ouders van adoptiekinderen. Al kan ik het niet keihard bewijzen, ik weet uit ervaring dat antwoord geven op vragen van ouders helpt om stress te verlagen en problemen te voorkomen. En ik heb gemerkt dat het uitwisselen van ervaringen tussen ouders een positieve werking heeft: “gedeelde smart is halve smart” en “twee weten meer dan een”. Een van mijn belangrijkste projecten was het vragen van aandacht voor de kinderen van ouders met psychiatrische problemen: het KOPP project. Dit is nog steeds een actueel thema en tot mijn spijt is er in de loop der jaren onvoldoende veranderd in de samenwerking tussen volwassenen- en jeugdhulpverlening.

Daarna heb ik veel verschillende (management) functies gehad, maar steeds met een kort lijntje naar de ondersteuning van ouders, het bevorderen van het welzijn van kinderen en het stimuleren van een gezonde pedagogische leefomgeving. Mijn geloof in preventie loopt dus door mijn hele werkzame leven heen.

In januari 2021 ben ik met pensioen gegaan en gaapte er (mede door de coronabeperkingen) een groot gat in mijn dagelijks leven. Ik kon mijn energie en creativiteit niet kwijt en ben op zoek gegaan naar een betekenisvolle tijdsbesteding. Ik heb contact gezocht met Preventief op Maat, omdat ik veel affiniteit heb met de doelstellingen van POM. Ik meende met mijn werkervaring, deskundigheid en inzet een positieve bijdrage te kunnen leveren. Ik ben heel blij, dat ik per september 2021 heb mogen toegetreden tot het bestuur van POM.

Margriet Stolker | bestuurslid

Ik wil bijdragen aan een samenleving waarin kinderen en jongeren zo optimaal mogelijk kunnen opgroeien.

In het tweede jaar van mijn studie Pedagogiek raakte ik via mijn stage bekend met Spel aan Huis en opvoedondersteuning. Het was het jaar dat Preventief op Maat werd opgericht en het was dat jaar dat ik de kracht van preventie en opvoedondersteuning leerde kennen. Bij gezinnen in Gouda leerde ik wat het in de praktijk betekent om te kijken naar wat er wél mogelijk is en hoe competenties versterkt kunnen worden, in plaats van achteraf te kijken wat er mis is en waar het anders moeten gaan. Dat is ook waar ik me kan vinden in wat Preventief op Maat doet, bezig zijn met het behoud, de ontwikkeling en het verspreiden van waardevolle en relevante projecten en interventies en steeds kijkend naar wat er nog meer voor mogelijkheden zijn. Inmiddels ben ik, na mijn studies Pedagogiek en Maatschappelijk Opvoedingsvraagstukken, werkzaam als beleidsmedewerker bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hoewel het een andere wereld is dan die van opvoedondersteuning, is mijn doel hetzelfde: bijdragen aan een samenleving waarin kinderen en jongeren zo optimaal mogelijk kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen en ontplooien op de manier en in de richting die bij hen past.

Geraldien Blokland | bestuurslid

Investeren in duurzame ontwikkeling waarbij niet steeds opnieuw het wiel wordt uitgevonden, maar voort te bouwen op bestaande methodieken en kennis die hun waarde hebben bewezen. 

De ontwikkeling van kinderen en de impact daarop van opvoeding en omgevingsfactoren is een thema dat mij altijd heeft geboeid. De kiem daarvoor werd gelegd tijdens mijn eerste baan als groepsopvoeder van kinderen uit problematische gezinnen in Amsterdam West. Ik leerde hoe belangrijk het is om ouders niet buiten te sluiten als je voor kinderen positieve veranderingen wilt bewerkstelligen en hoe stressvol opvoeden onder moeilijke omstandigheden kan zijn.   

Tijdens een daarop volgende studie gezinsleer/pedagogiek aan de universiteit van Amsterdam ontdekte  ik dat mijn hart uitging naar opvoedingsondersteuning en de preventie van problemen die de ontwikkeling van kinderen kunnen belemmeren. Directe contacten met ouders in oudercursussen, opvoedspreekuren en de landelijk opvoedtelefoon zijn in de jaren daarna een belangrijke inspiratiebron geweest en hebben onder andere geleid tot het schrijven van een tweetal methodiek boeken zoals Over Opvoeden gesproken en Samen delen.

Naast het werken met ouders heeft methodiekontwikkeling en overdracht van kennis op het gebied van opvoedingsondersteuning heeft eveneens mijn bijzondere belangstelling. Als docent en trainer heb ik vele (aankomende) professionals opgeleid in pedagogische advisering en groepsgerichte opvoedingsondersteuning. Als senior adviseur opvoedingsondersteuning bij het Nederlands Jeugdinstituut was ik betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van diverse methodieken en preventieprogramma’s. 

Ik hecht veel belang aan kwaliteitsverbetering van het uitvoerende werk onder andere door de invoering van evidence based programma’s en werkwijzen. De laatste jaren heb ik mij ingezet voor de invoering van het uit Australië afkomstige Triple P, een effectief programma voor positief opvoeden dat ouders sterkt in hun rol als opvoeder en gedragsproblemen bij kinderen doet afnemen. 

In 2010 maakte ik gebruik van een flexpensioen regeling en nam afscheid van het Nederlands Jeugdinstituut maar nog niet van het werk als zodanig. Als freelance trainer en adviseur opvoedingsondersteuning, hoop ik nog een bijdrage te kunnen leveren aan ontwikkelingen in het werkveld opvoedingsondersteuning. Mijn betrokkenheid bij de stichting Preventief op Maat vloeit daaruit voort. Ik vind het belangrijk om te investeren in duurzame ontwikkeling waarbij niet steeds opnieuw het wiel wordt uitgevonden (met alle verspilling van dien) maar voort te bouwen op bestaande methodieken en kennis die hun waarde hebben bewezen. 

Janny van Heerbeek | bestuurslid

“Als je snel wilt helpen, moet je langzaam gaan”

Ik ben begonnen als maatschappelijk werkster in de 1elijns vrijwillige jeugdhulpverlening in Gouda. Vrij snel kreeg ik te maken met de problematiek van seksueel misbruik (begin jaren 80). Lange tijd ben ik op dit terrein werkzaam geweest in verschillende rollen: individuele hulpverlening, groepshulpverlening, coördinerende activiteiten, voorzitter van werkgroepen. Mijn visie is: (seksueel) geweld is grensoverschrijdend gedrag, daar moet een grensoverschrijdend antwoord op komen. Ofwel als iedereen doet wat-ie moet doen en te weinig samenwerkt, gaat het misbruik door.

Na een aantal jaren ben ik afgestudeerd als gedragswetenschapper (orthopedagoog). Ik kreeg een baan bij een instelling voor jeugdhulpverlening in Rotterdam. Ik hield me inmiddels ook bezig met oudercursussen. Toen en nu zie ik het enorme belang van het samenbrengen van mensen met dezelfde problemen (opvoeden van een ‘ingewikkelde’ puber). Het ontmoeten van mensen die jou verhaal herkennen en er ook mee worstelen is een verademing voor ouders. De oudertraining geef ik nog steeds. Ik ben wel gestopt met mijn werk als gedragswetenschapper. Ik vind het heel prettig om me als bestuurslid van POM in te zetten voor het goede aanbod op de vraag van kwetsbare en strijdende mensen.