De oudercursussen van Preventief op Maat zijn bedoeld voor professionals die werkzaam zijn bij organisaties die opvoedondersteuning bieden aan ouders.

Peuters bezorgen hun ouders veel plezier maar soms ook de nodige opvoedstress. Ouders van jonge kinderen hebben dan ook veel opvoedvragen en soms behoefte aan een steuntje in de rug bij het opvoeden. Ook vinden veel ouders het prettig om hierover met andere ouders ervaringen te kunnen uitwisselen. Een oudercursus kan in die behoefte voorzien.

Peuter in Zicht is in november 2017 uitgegeven door Stichting Preventief op Maat. De cursus is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Stichting Lezen. Het cursusmateriaal is geschreven door Ingrid Ligtermoet in samenwerking met Geraldien Blokland en Hanneke Ritmeester.

De inhoud van de cursus Peuter in Zicht is in 2021 opnieuw beschreven om te worden opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI. Dit traject wordt in 2023 afgerond en is onder voorbehoud al goedgekeurd.

Doelgroep

De cursus richt zich op alle ouders van jonge kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar. Dat kunnen ouders zijn die geen specifieke opvoedvragen hebben,  die wat meer willen weten over deze ontwikkelingsfase. Maar het kan ook gaan om ouders die de dagelijkse omgang met hun peuter best pittig vinden. 

Inhoud 

Peuter in Zicht is een interactieve cursus van vier bijeenkomsten met oog voor de diversiteit van opvoeden. De eerste bijeenkomst biedt informatie over de ontwikkeling van peuters waarbij ouders uitwisselen welke veranderingen zij zelf bij hun kind opmerken en hoe zij die als ouder ervaren. In de drie volgende bijeenkomsten staat steeds een belangrijke opvoedvaardigheid centraal: 

  • STEUNEN:​ emotionele steun en veiligheid bieden als basis voor zelfvertrouwen 
  • STIMULEREN: ​peuters volgen en stimuleren in hun (taal)ontwikkeling
  • STUREN:​ regels introduceren en op een positieve manier grenzen stellen 

Elke bijeenkomst biedt een mix van informatieoverdracht, interactieve werkvormen voor groepsdiscussie, uitwisseling van ervaringen en het praktisch oefenen van opvoedvaardigheden. Elke bijeenkomst eindigt met een opdracht voor de toepassing van een vaardigheid in de thuissituatie waarbij ouders worden gestimuleerd om daar een filmpje over te maken. Ouders krijgen een folder mee waarin de inhoud van de bijeenkomst beknopt wordt samengevat. Er is een extra folder over voorlezen ontwikkeld in samenwerking met Stichting Lezen. In de cursus is extra aandacht besteed aan de taalontwikkeling van kinderen.

Aanbieders

De cursus is interessant voor alle organisaties die preventieve opvoedondersteuning bieden waaronder een groepsgericht aanbod voor ouders van jonge kinderen (waaronder ook laaggeletterde ouders). In de praktijk zijn dit vaak medewerkers jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, pedagogen uit de kinderopvang, medewerkers welzijnswerk en medewerkers van jeugdwijkteams. 

Deskundigheidsbevordering

De cursus wordt bij voorkeur gegeven door begeleiders die kennis hebben van ontwikkelingsaspecten en opvoedingsvragen in de peuterfase en die ervaring hebben met het werken met oudergroepen. Het is sowieso wenselijk om vooraf een training te hebben gevolgd. Lees meer over onze deskundigheidsbevordering bij oudercursussen.

Bestellen

Het pakket met cursusmateriaal voor de cursus Peuter in Zicht (handleiding, usb-stick met powerpoint presentatie en ouderfolders) is te bestellen bij Buro Extern. De kosten bedragen € 69,95.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je de aanvullende informatie over Peuter in Zicht lezen. Er zijn filmpjes als die gebruikt kunnen worden als onderdeel van de oudercursus Peuter in Zicht. Op deze pagina vind je ook tips voor het gebruik. De filmpjes zijn bedoeld als ondersteuning voor de uitvoerenden van de cursus. Voor andere vragen kun je contact opnemen met Preventief op Maat, info@preventiefopmaat.nl.