Stichting Preventief op Maat maakt zich sinds de oprichting in 2013 sterk voor programma’s op het gebied van preventieve opvoedondersteuning. Preventief op Maat richt zich op beroepskrachten die werkzaam zijn in de preventieve opvoedondersteuning en niet rechtstreeks op ouders.

Onze missie

Effectieve vormen van preventie in de opvoedondersteuning zien wij als een belangrijk onderdeel van een positief jeugdbeleid van gemeenten. Goed onderbouwde preventieve programma’s zijn daarvoor onmisbaar. In het verleden zijn diverse programma’s ontwikkeld die zich in de praktijk hebben bewezen en waarin veel (gemeenschaps-)geld is geïnvesteerd. Preventief op Maat maakt zich er sterk voor dat deze programma’s blijven bestaan en worden doorontwikkeld.

De problemen in de jeugdhulp zijn schrijnend, urgent en vragen om structurele en creatieve oplossingen. Vroegtijdige signalering en een laagdrempelig, actief en preventief aanbod op vragen en zorgen van ouders zijn noodzakelijk om problemen te voorkomen en/of de gevolgen te beperken.

Preventief op Maat vindt het belangrijk om de deskundigheid van beroepskrachten die opvoedondersteuning aanbieden te vergroten. In de praktijk ontbreekt het soms aan voldoende kennis en/of aan ondersteuning in de vorm van (bij)scholing en intervisie.

Hieronder in vogelvlucht een overzicht van onze activiteiten.

Nieuwe impuls voor Spel aan huis 

Spel aan Huis is een stimuleringsprogramma voor ouders van jonge kinderen dat zichzelf in de praktijk al ruimschoots bewezen had, maar een stevige basis en landelijk gezicht ontbeerde. Met de oprichting van een Landelijk Coördinatiepunt, het opnieuw beschrijven van de methodiek en de opname daarvan in de Databank Effectieve Jeugdinterventies heeft het programma een nieuwe impuls gekregen. Er komen weer nieuwe Spel aan Huis locaties bij, de lokale uitvoerders zijn een samenwerkingsverband aangegaan en landelijk wordt ondersteuning, uitwisseling en deskundigheidsbevordering georganiseerd voor startende en lopende programma’s.

Oudercursussen vernieuwd en geactualiseerd 

Preventief op Maat heeft ervoor gezorgd dat een drietal, samen met de praktijk ontwikkelde, preventieve oudercursussen vernieuwd konden worden. De cursussen zijn destijds met landelijke financiering ontwikkeld en geïmplementeerd, onder leiding van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Het NJI heeft in 2017 het eigendomsrecht van deze oudercursussen overgedragen aan Preventief op Maat.

Inmiddels heeft dit geleid tot een vernieuwing van de cursus Peuter in Zicht (samen met Stichting Lezen) en de cursus Omgaan met Pubers (in opdracht van de Gemeente Rotterdam). Recent is de cursus Opvoeden & Zo (samen met Stichting AanZet in Vlaardingen) geheel vernieuwd.

Preventief op Maat verzorgt samen met partners in een samenwerkingsverband ook trainingen voor (aankomende en ervaren) cursusleiders. Dit samenwerkingsverband bestaat uit Stichting Aanzet uit Vlaardingen en de Van Veldhuizen Stichting/Opvoedwinkel Twinkeltje in Rotterdam.

Alle cursusmaterialen hebben ook wat vormgeving betreft een facelift gekregen en zijn te bestellen bij Buro Extern in Alkmaar.

Onderdak voor zwervende programma’s 

Preventief op Maat biedt ook (tijdelijk) onderdak aan enkele projecten die worden uitgevoerd door zelfstandig opererende professionals op het terrein van opvoedingsondersteuning. Een voorbeeld hiervan was het programma Kinderen in Armoede Zien dat zich richtte op professionals in de wijk, kinderopvang en leerkrachten op basisscholen en gefinancierd werd door Stichting Kinderpostzegels. Dit programma is inmiddels beëindigd.

Meer weten of samenwerken?

Graag werken we samen om ervoor te zorgen dat ouders effectieve opvoedondersteuning ontvangen van professionals. Veel informatie is terug te vinden op deze website. Je kunt ook contact opnemen via: info@preventiefopmaat.nl.