Binnen een groepsgericht aanbod nemen oudercursussen een belangrijke plek in. Het meest in trek zijn opvoedcursussen gericht op een bepaalde fase in de ontwikkeling van kinderen in combinatie met het aanleren van specifieke opvoedingsvaardigheden.

Het werken met groepen kent een bijzondere dynamiek en biedt veel mogelijkheden om de doelen van opvoedingsondersteuning te realiseren. Als pluspunten van het werken met groepen geldt:

  • het doorbreekt het opvoedingsisolement van ouders;
  • ouders vinden steun en herkenning bij elkaar wat hun zelfvertrouwen doet toenemen;
  • ouders kunnen zich optrekken aan goede voorbeelden van andere ouders;
  • de uitwisseling van (ervarings)kennis biedt ouders nieuwe inzichten;
  • het is een efficiënte en kostenbesparende aanpak.

In 2017 heeft het Nederlands Jeugd instituut het eigenaarschap van drie landelijk ontwikkelde en veel uitgevoerde oudercursussen overgedragen aan Preventief op Maat, te weten Peuter in Zicht, Omgaan met Pubers en Opvoeden & Zo. Omgaan met Pubers kent een gedeeld eigenaarschap met de Gemeente Rotterdam en Opvoeden&Zo met Stichting Aanzet uit Vlaardingen.

Oudercursussen zijn relevant!

Op initiatief van Preventief op Maat is in 2015 door de Hogeschool Amsterdam een survey-onderzoek uitgevoerd naar het bestaansrecht van drie landelijk geïmplementeerde oudercursussen (Peuter in Zicht!, Opvoeden & Zo en (Beter) Omgaan met pubers) waaraan 131 professionals uit het werkveld van de preventieve opvoedondersteuning hebben deelgenomen. Centraal in het onderzoek stond de vraag of er nog behoefte is aan oudercursussen en of de inhoud en het programmamateriaal uit deze cursussen nog bruikbaar is.

Het onderzoek toonde aan dat dit preventieve aanbod als gevolg van de Transitie Jeugdzorg weliswaar was afgeslankt maar dat de cursussen nog op allerlei plekken in den lande tot tevredenheid van ouders en professionals worden uitgevoerd. Wel was er behoefte aan actualisatie van  het cursusmateriaal. Deze vraag vanuit het werkveld is door Preventief op Maat voortvarend opgepakt en kon dankzij een financiële tegemoetkoming van het Nederlands Jeugd Instituut en een aantal betrokken veldpartijen (Stichting Lezen voor Peuter in Zicht en voor Omgaan met Pubers vooral de Gemeente Rotterdam, CJG RijnmondVan Veldhuizen Stichting en Stichting Dock en inmiddels-vanaf 2021- Stichting Aanzet voor Opvoeden & Zo) worden gerealiseerd. 

Het raamwerk van de oude cursussen bleef intact en kreeg een actualisatie op inhoud (actuele thema’s, nieuwe werkvormen) en daarnaast een geheel vernieuwde vormgeving van het cursusmateriaal (nieuwe handleiding, powerpoints en ouderfolders). Er zijn stappen gezet om het cursusaanbod (opnieuw) in de Databank effectieve jeugdinterventie opgenomen te krijgen. Voor Omgaan met Pubers is dat al gerealiseerd. Peuter in Zicht is in 2023 onder voorbehoud goedgekeurd. Ook Opvoeden&Zo is nu in de fase van herbeoordeling. Dit traject wordt vermoedelijk begin 2024 afgerond.