Het begeleiden van een groep ouders bijvoorbeeld in de vorm van een oudercursus vraagt om specifieke vaardigheden van de professional. Zij of hij draagt zorg voor een veilige sfeer waarin ouders zich op hun gemak voelen, zich vrij voelen om eigen opvoedkennis en – ervaringen in te brengen maar zich ook open durven stellen voor nieuwe gezichtspunten en vaardigheden. Een groepsaanbod kent een geheel eigen dynamiek waarbij het belangrijk is om een goed evenwicht te bewaren tussen het uitvoeren van het programma en de behoeften en mogelijkheden van de deelnemers hoe verschillend die ook zijn. Als de focus teveel op het één dan wel op het ander ligt, kunnen ouders hun belangstelling verliezen en afhaken, of is het allemaal reuze gezellig maar komt het programma niet uit de verf.

In de praktijk wordt het succes van een interventie voor een belangrijk deel bepaald door de deskundigheid van de cursusleider om hierin een goede balans te vinden. Niet voor niets wordt de deskundigheid van de professional als één van de werkzame factoren beschouwd in het bereiken van de doelen van een interventie.

Voor effectieve opvoedingsondersteuning is een deskundige beroepskracht essentieel.

Werken met groepen ouders

Op de meeste (sociaal)pedagogische opleidingen wordt de nodige aandacht besteed aan de kennis, houding en vaardigheden van de professional in uiteenlopende cliëntcontacten maar deze is meestal gericht op het gehele sociale domein of een breder jeugdveld dan de preventieve opvoedingsondersteuning. Voor de begeleiding van groepsactiviteiten en meer specifiek oudercursussen is in het huidige lessenpakket weinig ruimte. Ook in de werkpraktijk is het aantal mogelijkheden om professionals hierin bij te scholen beperkt. Er zijn weliswaar specifieke trainingen voor de uitvoering van specifieke ouderprogramma’s zoals de Triple P oudercursus of het intensieve groepsprogramma ‘Pittige Jaren’ maar in dat trainingsaanbod ligt de focus vooral op het correct kunnen uitvoeren van een specifieke interventie. Voor de overdracht van meer algemene kennis en vaardigheden voor het begeleiden van een groepsproces, het bevorderen van onderlinge steun en het ‘van elkaar leren’ is meestal geen tijd. Wat in de praktijk ontbreekt, is een meer basale training gericht op het werken met groepen ouders die een goede ondergrond biedt voor het organiseren en uitvoeren van verschillende oudercursussen.

In lacune voorzien

Als eigenaar van drie preventieve oudercursussen die zich respectievelijk richten op de opvoedingsvragen van ouders van peuters, basisschoolkinderen of pubers vindt Preventief op Maat (POM) het belangrijk om in deze lacune te voorzien. Samen met enkele veldpartijen die eenzelfde doel nastreven is gezamenlijk een passend en landelijk beschikbaar trainingsaanbod gerealiseerd.

Goede basistraining maakt cursusleiders zekerder.

Begeleiden van een oudergroep

Het begeleiden van een oudergroep is ontzettend leuk om te doen. In elke groep is al heel wat kennis over opvoeden aanwezig waar je dankbaar gebruik van kunt maken. Je wordt minder in de rol van de deskundige geplaatst dan in een een-op-een contact met ouders. Maar het begeleiden van een groep vraagt ook om de nodige kennis en vaardigheden om het optimaal te laten werken. Een gerichte training kan je dan een extra steuntje in de rug bieden. Een belangrijke opgave voor professionals is het vinden van een goede balans tussen taak en proces. Ofwel de overdracht en behandeling van een bepaald onderwerp en/of bepaalde kennis (taak) en daarnaast het bewaken van het leer- of groeiproces van de deelnemers en hoe er in de groep met elkaar wordt gecommuniceerd (proces). Die uitdaging geldt vooral als de groepsactiviteit meer omvat dan alleen een gezellig samenzijn en bijvoorbeeld ook kennis en vaardigheden van ouders wil versterken evenals het bevorderen van onderlinge steun. De opgave voor professionals is om de groep zodanig te leiden dat de beoogde doelen worden bereikt (taakbevordering), maar ook dat ouders zich daar prettig bij voelen en aan hun vragen en behoeften wordt tegemoetgekomen (groepsbevordering).