Actueel

Toolkit “Kinderen in Armoede Zien” vanaf 21 januari 2020 gratis te downloaden via deze site.

Jeanne van Berkel en Marjanne van Esveld hebben in opdracht van Preventief op Maat het onderwerp “Kinderen in armoede Zien!’ bij 10 organisaties door middel van diverse activiteiten neergezet. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in een digitale Toolkit.

De Toolkit werd 12 november 2019 gepresenteerd tijdens een expertmeeting. Hier waren 35 professionals aanwezig, afkomstig uit onderwijs, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en sociale teams. Tijdens de bijeenkomst bogen zij zich over de vraag hoe zij in hun eigen praktijk kinderen in armoede kunnen “zien” en op welke manier zij kansen voor kinderen kunnen helpen creëren of uitbouwen.


Delen van kennis in de Toolkit van Kinderen in Armoede Zien, opgroeien en opvoeden in armoede

De digitale Toolkit bestaat uit vier invalshoeken – thema’s en een aantal voorbeelden die bedoeld zijn om het onderwerp te kunnen agenderen, en daarnaast advies en suggesties voor over implementatie en borging binnen een organisatie.

De vier thema’s zijn: armoede signaleren, schaarste en (zelf)redzaamheid, veerkracht versterken//executieve functies, geld en geweld. Deze onderwerpen zijn gekozen om handvatten te geven voor leren signaleren en het delen van kennis.


Sleutels voor de praktijk

Het vraagt veel draagkracht van de ouders en kinderen om uit de cirkel van deze problematiek te treden.

Leerkrachten, hulpverleners, pedagogisch medewerkers, jeugdverpleegkundigen kunnen in de dagelijkse praktijk, door hun visie, wijze van bejegening en bieden van praktische steun veel betekenen voor de ouders en kinderen. Ze kunnen acties inzetten om uitsluiting te voorkomen (bijvoorbeeld door het bieden van een specifiek veilig groeps-, en of klassenklimaat), werken aan kansengelijkheid en de (leef)wereld van de kinderen verbreden (een buitenschools aanbod).

Een belangrijke sleutel hiervoor is de zorg voor passende communicatie die aansluit bij de door de ouders en kinderen ervaren stress en schaarste. Maar ook kan gedacht worden aan samenwerking in het wijknetwerk, zorg in en rond de school en kennis hebben over de beschikbare minimaregelingen die er in een gemeente zijn.

“Kinderen in armoede Zien!” werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Kinderpostzegels.


Bestelinformatie

De Toolkit “Kinderen in Armoede Zien!” is nu te downloaden! Klik hier voor de downloadpagina.

Voor meer informatie mail naar: armoedezien@preventiefopmaat.nl;

Onderzoek armoede mei 2019

7 mei 2019 is een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat kinderen uit arme wijken met veel problemen kampen en achter zijn met taal en leren, concentratieproblemen hebben. De ouders kunnen deze kinderen vaak niet helpen. Dit onderzoek “Ongelijkheid in het basisonderwijs” is o.a. gefinancierd door Kinderpostzegels.

https://www.jeugdeducatiefonds.nl/actueel


Over Kinderen in armoede ZIEN!

Vanuit Preventief op Maat, mede gefinancierd door Kinderpostzegels, gaan we, Jeanne van Berkel en Marjanne van Esveld, in gesprek met scholen en kinderopvangorganisaties hóe dit opgroeien in armoede of verborgen armoede enorme invloed heeft op het perspectief en ontwikkeling van kinderen. De stress, die armoede in de gezinnen met zich meebrengt, heeft gevolgen voor de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen, maar heeft ook invloed op de hersenontwikkeling en de leerprestaties. Het vraagt veel inzicht en energie om uit de cirkel van opeenstapelende problematiek te treden. Scholen en organisaties, die met jonge kinderen werken, kunnen hun steentje bijdragen door handvatten te ontwikkelen en in te spelen op deze vraagstukken.

Inleiding
1 op de 7 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Bij ruim een derde hiervan is dit meerdere jaren (minimaal 4) aan de orde. 

Opgroeien in armoede of verborgen armoede heeft enorme invloed op het perspectief en ontwikkeling van kinderen. De stress, die armoede in de gezinnen meebrengt, heeft gevolgen voor de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen, maar heeft ook invloed op de hersenontwikkeling en de leerprestaties. Het vraagt veel draagkracht om uit de cirkel van opeenstapelende problematiek te treden.

Doel
Kinderen hebben recht op een veilig leerklimaat, met voldoende ondersteuning en goede ontwikkelkansen waarbij geen sprake is van uitsluiting door de sociaaleconomische achtergrond van het gezin. Kinderen in armoede ZIEN!” wil organisaties voor jeugd handvatten aanreiken om mét en vóor de kinderen beter in te spelen op deze vraagstukken.

Kinderen in Armoede Zien wordt mogelijk gemaakt door de vrijwillige ureninzet van medewerkers van Preventief op Maat en aanvullende financiering door Stichting Kinderpostzegels Nederland

Wat bieden wij?
In 10 scholen (organisaties) gaan we het onderwerp “kinderen in armoede ZIEN!” agenderen. Wij leggen het vraagstuk op tafel, gaan in gesprek over de impact op kinderen en zoeken samen met de school naar een passend vorm om het team te informeren en te ondersteunen in informatie en aanpak. Meestal leidt dit tot een of enkele themabijeenkomsten voor het team bv. op een studiedag.

De thema’s zijn onder andere:

  • Signaleren van armoede in de klas
  • De impact van armoede op het leven en het functioneren van de ouders en kinderen
  • Samenwerken met de ketenpartners bijvoorbeeld Stichting leergeld, CJG, gemeente
  • De samenhang van armoede en huiselijk geweld

De diverse onderdelen kunnen ook worden samengevoegd tot een workshop of trainingsmodule. 

Tastbaar resultaat zal eind 2019 bestaan uit een toolkit met voorbeelden voor agendering, implementatie en borging van het onderwerp, tevens ook werkvormen voor deskundigheidsbevordering. Via een “train de trainer” zullen wij onze ervaringen delen en de materialen breder beschikbaar stellen.


Contact

Marjanne van Esveld en Jeanne van Berkel             

armoedezien@preventiefopmaat.nl