Toolkit ‘Kinderen in armoede zien’ gratis te downloaden

Kinderen hebben recht op een veilig leerklimaat, met voldoende ondersteuning en goede ontwikkelkansen waarbij geen sprake is van uitsluiting door de sociaaleconomische achtergrond van het gezin. ‘Kinderen in armoede zien’ wil organisaties voor jeugd handvatten aanreiken om mét en vóór de kinderen beter in te spelen op deze vraagstukken

Toolkit

Jeanne van Berkel en Marjanne van Esveld hebben in opdracht van Preventief op Maat het onderwerp “Kinderen in armoede zien’ bij 10 organisaties door middel van diverse activiteiten neergezet. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in een digitale toolkit, die hier is te downloaden.

De toolkit werd 12 november 2019 gepresenteerd tijdens een expertmeeting. Hier waren 35 professionals aanwezig, afkomstig uit onderwijs, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en sociale teams. Tijdens de bijeenkomst bogen zij zich over de vraag hoe zij in hun eigen praktijk kinderen in armoede kunnen ‘zien’ en op welke manier zij kansen voor kinderen kunnen helpen creëren of uitbouwen.


Delen van kennis in de toolkit van ‘Kinderen in armoede zien’, opgroeien en opvoeden in armoede

De digitale toolkit bestaat uit vier invalshoeken – thema’s – en een aantal voorbeelden die bedoeld zijn om het onderwerp te kunnen agenderen, en daarnaast advies en suggesties voor over implementatie en borging binnen een organisatie. De vier thema’s zijn: armoede signaleren, schaarste en (zelf)redzaamheid, veerkracht versterken/executieve functies, geld en geweld. Deze onderwerpen zijn gekozen om handvatten te geven voor leren signaleren en het delen van kennis.


Sleutels voor de praktijk

Het vraagt veel draagkracht van de ouders en kinderen om uit de cirkel van deze problematiek te treden. Leerkrachten, hulpverleners, pedagogisch medewerkers, jeugdverpleegkundigen kunnen in de dagelijkse praktijk, door hun visie, wijze van bejegening en bieden van praktische steun veel betekenen voor de ouders en kinderen. Ze kunnen acties inzetten om uitsluiting te voorkomen (bijvoorbeeld door het bieden van een specifiek veilig groeps-, en of klassenklimaat), werken aan kansengelijkheid en de (leef)wereld van de kinderen verbreden (een buitenschools aanbod).

Een belangrijke sleutel hiervoor is de zorg voor passende communicatie die aansluit bij de door de ouders en kinderen ervaren stress en schaarste. Maar ook kan gedacht worden aan samenwerking in het wijknetwerk, zorg in en rond de school en kennis hebben over de beschikbare minimaregelingen die er in een gemeente zijn.

‘Kinderen in armoede zien’ wordt mogelijk gemaakt door de vrijwillige ureninzet van medewerkers van Preventief op Maat en aanvullende financiering door Stichting Kinderpostzegels Nederland.


Meer weten?

Het project ‘Kinderen in armoede zien’ is inmiddels afgerond. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeanne van Berkel via armoedezien@preventiefopmaat.nl.