Basistraining pedagogische oudercursussen voor cursusleiders, zoals Peuter in Zicht, Opvoeden & Zo en Omgaan met Pubers

De training is na een aanbod van een Samenwerkingsverband van Preventief op Maat, Stichting Aanzet en de Van Veldhuizen Stichting.

Praktische informatie
Een tweedaagse training voor een groep van tenminste 8 professionals. Behalve het bijwonen van de trainingsbijeenkomsten wordt een aantal uren zelfstudie en voorbereidingstijd  voor praktische opdrachten van de deelnemende professionals verwacht. In totaal 20-22 uur studiebelasting (exclusief evt. reistijd).
Voorkeur heeft een incompany aanbod waarin mogelijk ook kleinere aanvragen kunnen worden gecombineerd.  De organisatie die het aanbod aanvraagt is verantwoordelijk voor ruimte, technische mogelijkheden en ondersteuning, koffie- en thee en mogelijk lunchfaciliteiten.

Vereisten voor deelnemers

Deelnemers hebben een HBO-opleiding met kennis van pedagogie en ontwikkeling van kinderen en hebben bij voorkeur ervaring in het aanbieden van preventieve vormen van opvoedondersteuning. In overleg kunnen deelnemers met veel werkervaring en een iets lagere opleiding (MBO-4) ook deelnemen.

Kosten

De kosten van een incompany[1] training bedragen €4000,= euro, met een minimumgarantie voor 8 deelnemers en een maximum aantal deelnemers van 12.

Indien een grotere groep deelneemt is het noodzakelijk om 2 trainers in te zetten.

Een definitief bedrag wordt in overleg overeengekomen.

Inbegrepen is een map met achtergrondinformatie en 1 draaiboek per deelnemer.

Uitvoering

De training wordt verzorgd door ervaren trainers vanuit Stichting Preventief op Maat, Stichting Aanzet en de Van Veldhuizen Stichting. En/of door freelancers in opdracht van een van deze organisaties.

Accreditatie

De training is geaccrediteerd door de Beroepsvereniging V&VN en door het SKJ.

Voor meer informatie en aanmeldingen over bovengenoemd trainingsaanbod:  info@preventiefopmaat.nl

Inhoud basistraining
In de basistraining ligt de nadruk op de competenties die professionals nodig hebben voor de uitvoering van een groepsaanbod. Die competenties vallen uiteen in drie clusters:

  • Vaardigheden voor groepsgericht werken (bijvoorbeeld: een veilige sfeer scheppen, de regie houden, een groepsdiscussie leiden met een goede beurtverdeling, kunnen omgaan met verschillende deelnemersgroepen,  moeilijke momenten kunnen hanteren etc. )
  • Vaardigheden gericht op empowerment zoals het versterken van het zelfvertrouwen en de opvoedcompetentie van ouders (bijvoorbeeld:  aandacht voor de combinatie ouderschap en opvoeding, ouders bevestigen in wat ze goed doen, oog voor inzet ven ouders en kleine stappen voorwaarts bij de toepassing van vaardigheden, een actieve inbreng van ouders bevorderen, onderlinge steun van ouders naar elkaar stimuleren etc.
  • Didactische vaardigheden nodig voor de uitvoering van de diverse cursusonderdelen (bijvoorbeeld: kennis van ouders integreren bij de overdracht van informatie, kunnen afstemmen op verschillende kennisniveaus/behoeften, een rollenspel opstarten en begeleiden, thuisopdrachten bespreken, het werken met subgroepjes of het gebruik  van werkvormen om interactief te werken etc. )

Algemene informatie

Waarom een training voor cursusleiders?
Het werken met groepen vraagt om specifieke deskundigheid, zeker waar het een vaardigheidstraining voor ouders betreft.  Aan die deskundigheid ontbreekt het nogal eens in de praktijk. Binnen de opvoedingsondersteuning is een groep ervaren cursusleiders die dit soort preventieve oudercursussen al vele jaren uitvoert maar met de transitie jeugdzorg is er ook veel deskundigheid verdwenen. Een probleem is ook dat er binnen de huidige opleidingen maar weinig aandacht is voor groepsgericht werken en de specifieke vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Bij de nieuwe lichting cursusleiders is dit gemis duidelijk merkbaar. Alle reden dus om daar actie op te ondernemen in de vorm van een scholingsaanbod op maat.

Verplicht of niet?
Of een interventie effectief is heeft niet alleen te maken met de beschreven methodiek maar hangt voor een belangrijk deel ook af van de deskundigheid van de professional. Om die reden wordt bij de erkenning van een interventie voor de databank effectieve jeugdinterventies ook kritisch gekeken naar de toerusting van de professionals die het programma moeten uitvoeren. Om aan die eis te kunnen voldoen krijgt de training voor cursusleiders in het vervolg een verplichtend karakter, en komt er op de website van Preventief op Maat een lijst van gecertificeerde cursusleiders te staan die de training succesvol hebben doorlopen.

Brede insteek of specifiek ?

Tot nu toe waren de trainingen voor cursusleider toegespitst op een specifieke oudercursus gekoppeld aan een bepaalde ontwikkelingsfase. Dat aanbod biedt de mogelijkheid om concreet in te gaan op de inhoud en uitvoering van de cursusbijeenkomsten zoals beschreven in het bijbehorende draaiboek. Een belangrijk accent ligt daarbij op het doornemen van de verschillende cursus onderdelen en het praktisch oefenen daarmee. Het aanbod voorziet in een behoefte en zal ook de komende jaren nog steeds blijven bestaan.

In de praktijk komen we echter ook dikwijls cursusleiders tegen die alle drie de cursussen geven. Daarbij rijst de vraag of het nodig is om voor elke cursus opnieuw een training verplicht te stellen. Om die reden is een ontwikkeltraject gestart met als aanbod een breed opgezette basistraining oudercursussen. Deze training richt zich op meer algemene kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de uitvoering van een preventief groepsgericht aanbod.  Er zijn nl. ook veel overeenkomsten in de benodigde deskundigheid voor de uitvoering van de verschillende cursussen.  

Ontwikkeltraject
Het ontwikkelen van de basistraining is een samenwerking van Preventief op Maat met twee regionaal werkende  uitvoeringsorganisaties, te weten de van Veldhuizen Stichting in Rotterdam en de Stichting Aanzet in Vlaardingen. Beiden hebben dit type preventieve oudercursussen al vele jaren in hun aanbod. Ze brengen daarmee een schat aan ervaring en deskundigheid in als het gaat om de concrete uitvoeringspraktijk. Op dit moment is het nieuwe trainingsaanbod uit de pilotfase.  Het trainingsaanbod is overigens al wel geaccepteerd voor Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) accreditatie alsmede door de Beroepsvereniging Verplegenden & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Overigens is het uitgangspunt dat een training nooit helemaal dicht getimmerd zal zijn maar flexibel moet afstemmen op de vragen vanuit de praktijk en het niveau van de deelnemers.

Vragen? Meer informatie?

Mail: info@preventiefopmaat.nl


[1] Afhankelijk van de ontwikkelingen kan op langere termijn ook een open landelijk aanbod tot de mogelijkheden behoren.